Thứ tư 22-09-2021 21:41 pm

Testing

Metrology

Inspection

Product Certification

Training - Consulting

Information

Bar Code

Instrumentation

Proficiency Testing

Tài Liệu ISO

Văn Bản Pháp Luật

M-Office

Web link

Web Access Statistics

Online: 8
All visitors:191048

Opinion survey

Evaluation of the topics on the website
Normal
Pretty
Good

Thử nghiệm phân bón hữu cơ

DANH MỤC PHÉP THỬ, PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH CỦA PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÂN BÓN TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG GIA LAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 404/QĐ-TT-QLCL ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Mã số phòng thử nghiệm: LAS – NN 31

TT

Tên phép thử

Đối tượng phép thử

Giới hạn phát hiện (nếu có)/ Phạm vi đo

Phương pháp thử

1.

Xác định hàm lượng

Đạm tổng số (Nts)

Các

loại

phân

bón

TCVN 8557:2010

2.

Xác định hàm lượng lân tổng số (P2O5ts)

TCVN 8563:2010

3.

Xác định hàm lượng lân hữu hiệu (P2O5hh)

TCVN 8559:2010

4.

Xác định hàm lượng kali tổng số (K2Ots)

TCVN 8562:2010

5.

Xác định hàm lượng kali hữu hiệu (K2Ohh)

TCVN 8560:2010

6.

Xác định độ ẩm

TCVN 5815:1994

7.

Xác định hàm lượng hữu cơ tổng số

AOAC 2006 (967-05)

8.

Xác định hàm lượng Axit Humic

TCVN 8561:2010

9.

Xác định hàm lượng Asen (As)

TCVN 6182:1996

10.

Xác định hàm lượng Cadimi (Cd)

TCVN 6496:1996

11.

Xác định hàm lượng chì (Pb)

TCVN 6496:1996

12.

Xác định hàm lượng Sắt (Fe)

AOAC 965.09

13.

Xác định hàm lượng Đồng (Cu)

AOAC 965.09

14.

Xác định hàm lượng Kẽm (Zn)

AOAC 965.09

15.

Xác định hàm lượng Man gan (Mn)

AOAC 965.09

Featured News