Thứ năm 30-06-2022 07:27 am

Thử nghiệm

Đo lường

Giám định

Chứng nhận

Đào tạo - tư vấn

Thông tin

Mã số - mã vạch

Trang bị

Thử nghiệm thành thạo

Tài Liệu ISO

Văn Bản Pháp Luật

M-Office

Liên kết website

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 7
Số lượng truy cập:222242

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về các chủ đề trên website
Bình thường
Khá
Tốt

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHỤC PHỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH GIA LAI

Ngày 31/8/2018, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 80/QĐ-VP về ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục phụ hành chính công tỉnh Gia Lai. Theo đó, Quy chế này gồm có 06 Chương và 16 Điều quy định rõ về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính (gọi tắt là Trung tâm); việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm; mối quan hệ công tác giữa Trung tâm với các cơ quan, đơn vị có liên quan; quyền, trách nhiệm và chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với công chức làm việc tại Trung tâm.

Đối tượng áp dụng là công chức làm việc chuyên trách tại Trung tâm; tổ chức, cá nhân đến Trung tâm giao dịch, giải quyết TTHC theo quy định và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Về nguyên tắc làm việc, Trung tâm là đầu mối tập trung để cơ quan, đơn vị bố trí công chức đến thực hiện việc giải quyết TTHC liên quan đến tổ chức, cá nhân. Toàn bộ quá trình giải quyết TTHC, Trung tâm và các cơ quan chức năng phải chủ động phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc quy trình, bảo đảm cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết TTHC trong danh mục TTHC dã quy định thực hiện tại Trung tâm chỉ đến làm việc tại một địa chỉ là Trung tâm để được giải quyết các TTHC; các cơ quan chức năng không được tiếp nhận hồ sơ TTHC tại cơ quan mình đối với các thủ tục đã quy định tiếp nhận tại Trung tâm. Các TTHC thực hiện tại Trung tâm gồm: TTHC của các ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền giải của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đã được UBND tỉnh phê duyệt Danh mục các TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm. Trung tâm tổ chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC vào tất cả các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định), cụ thể: Buổi sáng từ 07 giờ 00' đến 10 giờ 30' và buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30'. Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường mạng được thực hiện trên phần mềm “Một cửa điện tử, Một cửa điện tử liên thông của tỉnh".

Bên cạnh đó, Quy chế này cũng quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của Lãnh đạo Trung tâm, công chức trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả; quy định đối với tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm; quy định trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị liên quan; mối quan hệ công tác giữa Trung tâm với các cơ quan, đơn vị có liên quan,…​

Tin nổi bật