Thứ sáu 14-06-2024 17:45 pm

Web link

Web Access Statistics

Online: 5
All visitors:300481

Opinion survey

Evaluation of the topics on the website
Normal
Pretty
Good
Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Gia Lai đã đăng...
Quyết định chỉ định của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Quyết định của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo...
Quyết định công nhận năng lực hiệu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Mã số VLAC-2.0174
Quyết định công nhận năng lực phòng Đo lường - Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng có năng lực hiệu chuẩn...
Quyết định về việc Chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo
Quyết định về việc Chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo